مجید آزادبخت

درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری

رحمت مشیدی

مدرس درک عمومی ریاضی و فیزیک

دکتر حسن نورانی

مدرس ادبیات

مهدی علمدار

مدرس ترسیم فنی

بابک خطیبی

مدرس عربی

آزاده نیکو

مدرس پیش دانشگاهی

شیدا خرازی

مدرس خلاقیت موسیقی

سعید احمدی

مدرس خلاقیت نمایشی

کیانوش اخباری

مدرس خلاقیت نمایشی

حبیب سعادت

مدرس زبان

دکتر ناصر عماری

مدرس معارف

افشین میرحسینی

مدرس خواص مواد