برگزاری یک آزمون، صرفا با هدف مورد بررسی قرار دادن درصد و رتبه یک دانش¬آموز کاملا اشتباه می¬باشد. در یک آزمون علاوه بر نتیجه، دانش آموز بایستی با مواردی چون نمره منفی، دقت در پر کردن پاسخ¬برگ، تنظیم زمان¬بندی و … آشنا شده و به تمرین و ممارست بپردازد. بدین منظور آموزشگاه سیم¬آخر سیستم آزمون¬های خود را بصورت آزمونک¬های کلاسی، آزمون¬های نیم¬ماه و آزمون¬های ماهیانه تعریف کرده است. بعد از برگزاری چند مرحله آزمون آزمایشی که دانش آموزان با مسائل مربوط به آزمون آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام نمودند جهت ارزیابی و سنجش خود با سایر داوطلبان در آزمو¬ن¬های آزمایشی سازمان سنجش شرکت می¬نمایند.

از ابتدای سال تحصیلی برای هر دانش­آموز نام کاربری و کلمه عبور در نظر گرفته می شود و نتایج آزمون­های برگزار شده در آموزشگاه جهت اطلاع دانش­آموزان و والدین بلافاصله  بعد از تصییح بر روی سایت آموزشگاه بارگذاری شده و قابل مشاهده می­باشد.