در سال‌های اخیر با توجه به رقابت روز افزونی که میان داوطلبان کنکور هنر (به ویژه در رشته‌های پر طرفداری مانند تئاتر و سینما) مشاهده می‌شود به نظر می‌رسد که همانند شاخه‌‌ی نظری، دانش‌آموزان متقاضیِ کنکور هنر نیز می‌بایست به جای سال دوازدهم از سال یازدهم و چه بسا از سال دهم برای شرکت در کنکور خود را آماده کنند.

بدین منظور سیم آخر برای این دسته از دانش‌آموزان، برنامه مطالعاتی ویژه‌ای را با رعایت چارچوب ساعات درسیِ دانش‌آموز در مدرسه تدارک دیده است.