کلاس های عمومی و اختصاصی مطابق با فهرست دروس ذکر شده در بخش “کنکور هنر” برگزار می شوند. این کلاس ها بدون محدودیت در تعداد جلسات و صرفا بر اساس پیشرفت و نتیجه کلاس تشکیل شده و پایان کلاس منوط به نظر استاد و آمادگی دانش آموزان خواهد بود. در منابع معرفی شده به دانش آموزان جدا از منابع معرفی شده از طرف سازمان سنجش، منابع جدیدی نیز که هر سال بعد از کنکور استخراج می شوند لحاظ می گردد. این منابع آزاد عمدتا ارزشی فراتر از منابع معرفی شده از طرف سازمان سنجش دارند و این دقیقا یکی از تفاوت های اصلی کنکور رشته هنر با سایر گروه ها است. لازم به ذکر است که کلاس های درس شامل تدریس کامل دروس پایه، حل تست و آموزش تست زنی می باشد.