شب پر ستاره – وینسنت ون گوک (۱۸۸۹)
ون گوک این دید رو بیشتر از ۲۱ بار تو واریاسیون های مختلف کشیده. این منظره از پنجره اتاق خودش بوده به سمت شرق
در ضمن، اینو تو روز کشیده نه شب