آنچه در مقطع پیش دانشگاهی نیاز دارید، ایجاد یک هم پوشانی صحیح بین دروس پیش دانشگاهی و دروس مرتبط با کنکور و همزمان کسب یک معدل قابل توجه میباشد.