داوطلبان شرکت در آزمون تغییر رشته میبایست خود را برای شرکت در امتحان چهار کتاب تاریخ هنر ایران، تاریخ هنر جهان، مبانی هنرهای تجسمی و طراحی ۱ آماده کنند. امتحان دروس تاریخ هنر ایران و تاریخ هنر جهان به صورت کتبی و امتحان دروس مبانی هنرهای تجسمی و طراحی به صورت کتبی و عملی برگزار می گردد.