ابتدا سفارش خود را از طریق تماس تلفنی ثبت کرده و سپس با مراجعه به دفتر مؤسسه نسبت به دریافت بسته اقدام فرمایید.