تفاوت یک داوطلب آزاد با یک دانش آموز دوره روزانه در این است که دانش آموز داوطلب آزاد دوره پیش دانشگاهی را به صورت سالی واحدی طی می کند و تمام دروس این دوره را در ترم خرداد امتحان می دهد. از مزایای این حالت این است که این امکان وجود خواهد داشت که دانش آموز سه هفته دی ماه را به جای درگیری امتحانات پایان ترم به آمادگی برای کنکور بپردازد.