ابتدا از طریق تماس تلفنی و یا از طریق تلگرام سفارش خود را ثبت نمایید. سپس هزینه مربوطه را واریز نموده و رسید پرداختِ خود را از آموزشگاه دریافت نمایید.