• همایش‌های آنلاین پس از پایان هر ترم

  • اردوی مطالعاتی نوروزی (جمع بندی و رفع اشکال) به همراه محل اسکان برای دانش‌آموزان شهرستان

  • امکان برگزاری کلاس‌های حضوری در شهر شما، در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانش‌آموزان

  • مشاوره کلاس‌های عملی و انتخاب رشته