دروس پیش دانشگاهی شامل موارد ذیل می باشد:

 1. زبان و ادبیات فارسی
 2. دین و زندگی
 3. زبان انگلیسی
 4. سیر هنر در تاریخ ۱
 5. سیر هنر در تاریخ ۲
 6. آشنایی با میراث فرهنگی هنری
 7. هنر و ادب فارسی
 8. کارگاه هنر ۱
 9. کارگاه هنر ۲
 10. انسان فضا طراحی
 11. آشنایی با رشته های مختلف هنری

لازم به ذکر است که از دروس فوق، سیر هنر در تاریخ و کارگاه هنر دو جلدی هستند. سایر دروس که تک جلدی هستند بصورت نیمی از کتاب در ترم اول و نیم دیگر در ترم دوم تدریس میشوند.