یکی از دغدغه های اصلی دانش آموزان کنکوری رشته هنر این است که نمیدانند چگونه باید بین مطالعه دروس سال پیش دانشگاهی و دروس کنکور تعادل ایجاد کنند. برای رفع این مساله باید از میزان سهم هر کدام از دروس پیش دانشگاهی در کنکور هنر آگاهی داشته باشیم.

از میان دروسی که در قسمت دروس پیش دانشگاهی به آنها اشاره شد ادبیات، دین و زندگی و زبان زیرمجموعه دروس عمومی قرار میگیرند. دروس سیر هنر در تاریخ، آشنایی با میراث فرهنگی هنری و هنر و ادب فارسی زیر مجموعه درس درک عمومی هنر قرار گرفته و دروس کارگاه هنر و انسان فضا زیر مجموعه درس خلاقیت تصویری در کنکور می باشند. بنابراین برنامه ریزی در سال کنکور باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ تمرکز اصلی بر روی دروس و ضرایب کنکور به درس های فوق الذکر نیز در حد اهمیتی که دارند پرداخته شود.